Grŵp Ymchwil ac Arloesi Economi Gylchol Cymru

Canolfan Arbenigedd Rhanbarthol Cymru

Grŵp Ymchwil ac Arloesi Economi Gylchol Cymru

Gan weithio gyda chydweithwyr yng Ngrŵp Addysg Uwch ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol, Cymru, mae Canolfan Ranbarthol Arbenigedd (RCE) Cymru a Llywodraeth Cymru a Phrifysgol Abertawe wedi creu Grŵp Ymchwil ac Arloesi’r Economi Gylchol (CERIG) i Gymru.

Mae symud tuag at economi gylchol yn galw am agwedd amlddisgyblaethol, gan gynnwys ymchwil ac arloesi mewn meysydd megis: dylunio cynnyrch ar gyfer ailwampio ac ailddefnyddio; datblygu deunyddiau newydd ac echdynnu adnoddau defnyddiol o ddeunyddiau naturiol; datblygu modelau busnes newydd sy’n annog gweithgynhyrchwyr i ddylunio cynnyrch am hirhoedledd; datblygu safonau priodol a threfniadau llywodraethu; ac ymchwilio i sut gallwch gyfleu cyfleoedd a heriau’r economi gylchol.

Dim ond drwy gyfuno arbenigedd ar draws ystod eang o ddisgyblaethau, gallwn fynd i’r afael â’r newid i systemau y mae ei angen i wneud yr economi gylchol yn realiti.

Mae gennym lawer o arbenigedd ym Mhrifysgolion Cymru a thrwy gydweithio gallwn fynd i’r afael â heriau’r economi gylchol.

Nod arfaethedig y grŵp yw ‘cysylltu arbenigedd cyflenwol a phrofiadau i hwyluso arloesedd ac ymchwil yr economi gylchol yng Nghymru.

Mae’r grŵp yn ceisio:

• Darparu fforwm i rannu arfer da a hwyluso cyfnewid gwybodaeth rhwng y byd academaidd, busnesau a llunwyr polisi.
• Drwy gydweithio, cynyddu gallu ymchwil yr economi gylchol mewn sefydliadau yng Nghymru.
• Ymgysylltu â diwydiant i ddatblygu ymchwil a arweinir gan ddiwydiant.
• Darparu tystiolaeth i gyfeirio polisïau a rhaglenni’r Llywodraeth.
• Datblygu fforwm ar-lein i hwyluso cyfnewid arfer da, cyfleoedd ariannu, newyddion a digwyddiadau.
• Arddangos allbynnau economi gylchol y rhwydwaith yn rhyngwladol, gan gefnogi datblygiad partneriaethau rhyngwladol.
• Cydweithio ar ddatblygu’r cwricwlwm a hyfforddiant.
• Gweithio gyda rhwydwaith y Ganolfan Ymchwil Rhanbarthol Fyd-eang (wedi’i gydnabod gan Brifysgol y Cenhedloedd Unedig) i rannu dysgu ac arfer da ar lefelau rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae CERIG yn galluogi busnesau i gael mynediad yn effeithiol ac yn effeithlon i arbenigedd a gwybodaeth berthnasol ledled byd academaidd Cymru.

Podlediadau yr economi gylchol ar gael:

o Apple Podcasts
o Spotify
o Google Podcasts

Cyswllt

Yr Athro Gavin Bunting
Prifysgol Abertawe
g.t.m.bunting@swansea.ac.uk

Cyswllt

Twitter – @CERI_Cymru