Canolfan rhagoriaeth rhanbarthol Cymru

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Gweledigaeth RCE Cymru

Mae RCE Cymru yn hwyluso cydweithio i ymchwilio, datblygu a hyrwyddo gwell dealltwriaeth o gynaliadwyedd a llesiant cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol, ac mae’n ganolog i gyd-ddatblygu’r Gymru gynaliadwy a garem.

Mae RCE Cymru yn:

Hwyluso creu cymunedau cydlynol neu orbitau o ddiddordeb sy’n cael eu gyrru’n rhannol gan Grŵp Cenedlaethau’r Dyfodol Prifysgolion Cymru (HEFGG), gyda phob cymuned yn gweithio i’w chryfder a rhannu’r arbenigedd hwnnw fel bod cryfder unigol yn gryfder i bawb.
Datblygu ‘canolfan arbenigedd’ ar gyfer addysg am ddatblygu cynaliadwy a llesiant cenedlaethau’r dyfodol ar draws prifysgolion Cymru a fydd yn gweithio gyda’r cymunedau o ddiddordeb ar draws Cymru i ymchwilio a hyrwyddo dinasyddiaeth leol a byd-eang.
Gan ddefnyddio fframwaith Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – y nod datblygu cynaliadwy, y pedwar piler, y pum ffordd o weithio a’r saith nod llesiant a gynhwysir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i arwain a llunio gwaith y Ganolfan Arbenigedd Ranbarthol ac i gyfrannu at Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig.

Beth ydy RCE?

INTERGREIDDIO

Mae RCE yn ymrwymo amrediad o fudd-ddeiliaid sy’n cynnwys sefydliadau addysg uwch, cyrff anllywodraethol amgylcheddol, gwyddonwyr, ymchwilwyr, amgueddfeydd, llywodraeth leol, busnesau, gwirfoddolwyr neu unigolion sy’n gweithio ym maes datblygiad cynaliadwy fel twf economaidd, datblygiad cymdeithasol a gwarchod yr amgylchedd, myfyrwyr a dysgwyr ar bob lefel.

CYDWEITHIO

Rhwydwaith o fudiadau ffurfiol ac anffurfiol presennol sy’n hwyluso dysgu ar gyfer ddatblygiad cynaliadwy mewn cymunedau yn lleol a rhanbarthol yw RCE. Mae’r rhwydwaith o CARs fyd-eang yn ffurfio’r Gofod Dysgu Byd-eang ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

.

CYNNWYS

Daw RCE a mudiadau ar lefel rhanbarthol i hybu Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy ar y cyd. Mae’n yn adeiladu llwyfannau er mwyn rhannu gwybodaeth a phrofiadau a hybu deialog ymysg budd-ddeiliaid rhanbarthol drwy bartneriaethau ar gyfer datblygiad cynaliadwy.

.

HIRDYMOR

Ffurfiodd rhwydwaith byd-eang o RCE yn 2003 gan Sefydliad Astudiaethau Datblygedig Cynaliadwyedd, Prifysgol y Cenhedloedd Unedig mewn ymateb i benderfyniad y Cenhedloedd Unedig i gyhoeddi Degawd Addysg Datblygiad Cynaliadwy (2005-2014). Ar hyn o bryd mae dros 150 o CARs wedi cael eu cydnabod yn swyddogol gan Brifysgol y Cenhedloedd Unedig yn fyd-eang.

Ysgrifenyddiaeth

Yn 2017 bu RCE Cymru trwy broses adfywio, i adlewyrchu’r datblygiadau a’r cyfrifoldebau newydd sydd wedi eu hamlinellu yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Ar hyn o bryd, mae’r ysgrifenyddiaeth yn cynnwys tri sefydliad addysg uwch.

Dr. Einir Young

Prifysgol Bangor

Uwch-Gymrawd Ymchwil, Ysgol Hanes , Y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithas

Yr Athro Gavin Bunting

Prifysgol Abertawe

Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg, Cadeirydd Ymchwil Economeg Gylchol a Grŵp Arloesedd Cymru ac RCE Cymru 

Chris Deacy

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Adnoddau Dynol: Iechyd, Diogelwch a Lles Galwedigaethol

Cylchoedd Diddordeb

Prifysgolion a Cholegau Iach

DYSGU MWY

Grŵp Ymchwil ac Arloesi Economi Gylchol Cymru

DYSGU MWY

Dysgu ac Addysgu
.

DYSGU MWY

Cymunedau Gwydn

DYSGU MWY

Iaith a Diwylliant

DYSGU MWY

Prescripsiynu cymdeithasol

DYSGU MWY

Blog RCE

Ymgynghoriad ar ddiwygio system cyfrifoldeb cynhyrchwyr pecynnu’r DU

Ymateb gan Grŵp Ymchwil ac Arloesi Economi Gylchol (CERIG) i Gymru Mae Grŵp Ymchwil ac Arloesi Economi Gylchol (CERIG) i Gymru yn croesawu cyfle i wneud sylwadau ar yr Ymgynghoriad[…]

Read more

Prifysgolion a Cholegau Iach – Gweithio tuag at Gymru Iachach a mwy Cynaliadwy

Mae Prifysgolion Iach DU (Healthy Universities UK) yn diffinio prifysgol neu goleg iach fel sefydliad sy’n mabwysiadu dull holistig, system lawn i iechyd. Mae hyn yn cynnwys edrych a chreu[…]

Read more

Arloesedd Economi Gylchol yng Nghymru

Mae’r DU yn cynhyrchu 200 miliwn o dunelli o wastraff bob blwyddyn a chaiff bron i chwarter ohono ei anfon i safleoedd tirlenwi [1], tra bod nifer o’r adnoddau angenrheidiol ar[…]

Read more