Canolfan rhagoriaeth rhanbarthol Cymru

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Gweledigaeth RCE Cymru

Mae RCE Cymru yn hwyluso cydweithio i ymchwilio, datblygu a hyrwyddo gwell dealltwriaeth o gynaliadwyedd a llesiant cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol, ac mae’n ganolog i gyd-ddatblygu’r Gymru gynaliadwy a garem.

Mae RCE Cymru yn:

Hwyluso creu cymunedau cydlynol neu orbitau o ddiddordeb sy’n cael eu gyrru’n rhannol gan Grŵp Cenedlaethau’r Dyfodol Prifysgolion Cymru (HEFGG), gyda phob cymuned yn gweithio i’w chryfder a rhannu’r arbenigedd hwnnw fel bod cryfder unigol yn gryfder i bawb.
Datblygu ‘canolfan arbenigedd’ ar gyfer addysg am ddatblygu cynaliadwy a llesiant cenedlaethau’r dyfodol ar draws prifysgolion Cymru a fydd yn gweithio gyda’r cymunedau o ddiddordeb ar draws Cymru i ymchwilio a hyrwyddo dinasyddiaeth leol a byd-eang.
Gan ddefnyddio fframwaith Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – y nod datblygu cynaliadwy, y pedwar piler, y pum ffordd o weithio a’r saith nod llesiant a gynhwysir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i arwain a llunio gwaith y Ganolfan Arbenigedd Ranbarthol ac i gyfrannu at Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig.

Beth ydy RCE?

INTERGREIDDIO

Mae RCE yn ymrwymo amrediad o fudd-ddeiliaid sy’n cynnwys sefydliadau addysg uwch, cyrff anllywodraethol amgylcheddol, gwyddonwyr, ymchwilwyr, amgueddfeydd, llywodraeth leol, busnesau, gwirfoddolwyr neu unigolion sy’n gweithio ym maes datblygiad cynaliadwy fel twf economaidd, datblygiad cymdeithasol a gwarchod yr amgylchedd, myfyrwyr a dysgwyr ar bob lefel.

CYDWEITHIO

Rhwydwaith o fudiadau ffurfiol ac anffurfiol presennol sy’n hwyluso dysgu ar gyfer ddatblygiad cynaliadwy mewn cymunedau yn lleol a rhanbarthol yw RCE. Mae’r rhwydwaith o CARs fyd-eang yn ffurfio’r Gofod Dysgu Byd-eang ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

.

CYNNWYS

Daw RCE a mudiadau ar lefel rhanbarthol i hybu Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy ar y cyd. Mae’n yn adeiladu llwyfannau er mwyn rhannu gwybodaeth a phrofiadau a hybu deialog ymysg budd-ddeiliaid rhanbarthol drwy bartneriaethau ar gyfer datblygiad cynaliadwy.

.

HIRDYMOR

Ffurfiodd rhwydwaith byd-eang o RCE yn 2003 gan Sefydliad Astudiaethau Datblygedig Cynaliadwyedd, Prifysgol y Cenhedloedd Unedig mewn ymateb i benderfyniad y Cenhedloedd Unedig i gyhoeddi Degawd Addysg Datblygiad Cynaliadwy (2005-2014). Ar hyn o bryd mae dros 150 o CARs wedi cael eu cydnabod yn swyddogol gan Brifysgol y Cenhedloedd Unedig yn fyd-eang.

Ysgrifenyddiaeth

Yn 2017 bu RCE Cymru trwy broses adfywio, i adlewyrchu’r datblygiadau a’r cyfrifoldebau newydd sydd wedi eu hamlinellu yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Ar hyn o bryd, mae’r ysgrifenyddiaeth yn cynnwys tri sefydliad addysg uwch.

Dr. Gwenith Elias

Prifysgol Bangor

Swyddog Ymchwil Cynaliadwyedd – Cydlynydd Addysgu a Dysgu 

Dr. Einir Young

Prifysgol Bangor

Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd, Prifysgol Bangor a Chadeirydd HEFGG

Chris Deacy

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Adnoddau Dynol: Iechyd, Diogelwch a Lles Galwedigaethol

Cylchoedd Diddordeb

Rhwydwaith Colegau a Prifysgolion Iach a Chynaliadwy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

DYSGU MWY

Grŵp Ymchwil ac Arloesi Economi Gylchol Cymru

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

DYSGU MWY

Dysgu ac Addysgu
.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

DYSGU MWY

Cymunedau Gwydn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

DYSGU MWY

Iaith a Diwylliant

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

DYSGU MWY

Prescripsiynu cymdeithasol

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

DYSGU MWY

Blog RCE

Ymgynghoriad ar ddiwygio system cyfrifoldeb cynhyrchwyr pecynnu’r DU

Ymateb gan Grŵp Ymchwil ac Arloesi Economi Gylchol (CERIG) i Gymru Mae Grŵp Ymchwil ac Arloesi Economi Gylchol (CERIG) i Gymru yn croesawu cyfle i wneud sylwadau ar yr Ymgynghoriad[…]

Read more

Prifysgolion a Cholegau Iach – Gweithio tuag at Gymru Iachach a mwy Cynaliadwy

Mae Prifysgolion Iach DU (Healthy Universities UK) yn diffinio prifysgol neu goleg iach fel sefydliad sy’n mabwysiadu dull holistig, system lawn i iechyd. Mae hyn yn cynnwys edrych a chreu[…]

Read more

Arloesedd Economi Gylchol yng Nghymru

Mae’r DU yn cynhyrchu 200 miliwn o dunelli o wastraff bob blwyddyn a chaiff bron i chwarter ohono ei anfon i safleoedd tirlenwi [1], tra bod nifer o’r adnoddau angenrheidiol ar[…]

Read more