Blog

Canolfan Arbenigedd Rhanbarthol Cymru

Ymgynghoriad ar ddiwygio system cyfrifoldeb cynhyrchwyr pecynnu’r DU

Ymateb gan Grŵp Ymchwil ac Arloesi Economi Gylchol (CERIG) i Gymru Mae Grŵp Ymchwil ac Arloesi Economi Gylchol (CERIG) i Gymru yn croesawu cyfle i wneud sylwadau ar yr Ymgynghoriad ar ddiwygio system cyfrifoldeb cynhyrchwyr pecynnu’r DU (y cyfeirir ati o hyn ymlaen fel ‘Pecynnu EPR’). Mae CERIG yn ystyried bod lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu…
Read more

Prifysgolion a Cholegau Iach – Gweithio tuag at Gymru Iachach a mwy Cynaliadwy

Mae Prifysgolion Iach DU (Healthy Universities UK) yn diffinio prifysgol neu goleg iach fel sefydliad sy’n mabwysiadu dull holistig, system lawn i iechyd. Mae hyn yn cynnwys edrych a chreu amgylchedd dysgu a diwylliant sefydliadol sy’n cael ei rannu lle mae iechyd, llesiant a chynaliadwyedd cymunedau yn cael eu hadnabod fel rhywbeth sy’n hanfodol ar…
Read more

Arloesedd Economi Gylchol yng Nghymru

Mae’r DU yn cynhyrchu 200 miliwn o dunelli o wastraff bob blwyddyn a chaiff bron i chwarter ohono ei anfon i safleoedd tirlenwi [1], tra bod nifer o’r adnoddau angenrheidiol ar gyfer defnydd hanfodol megis cynhyrchu pŵer, cyfathrebu ac offer meddygol yn dod yn fwy prin. Yn ogystal, mae’r rhan fwyaf ohonom wedi dod ar draws…
Read more

Canolfan Arbenigedd Rhanbarthol Cymru ar gyfer Cynaliadwyedd a Llesiant pobl heddiw a Chenedlaethau’r Dyfodol

Os nad yw hynny’n llond ceg dwn i ddim beth sydd. Efallai, wedi i chi ddarllen y blog hwn, y gallwch ein helpu i ddod o hyd i deitl mwy bachog. Fy enw i yw Einir Young, rwy’n Gyfarwyddwr Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Bangor, ac rwyf hefyd yn cadeirio Grŵp Addysg Uwch Cymru ar gyfer Cenedlaethau’r…
Read more

Hanes cryno Grŵp Bwyd Canolfan Rhanbarthol Arbenigedd Cymru ar Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang

Pan ddes i ar draws y syniad o Ganolfan Ranbarthol ar gyfer Arbenigedd addysg gynaliadwy – ac RCE – i Gymru yn 2008, roeddwn yn amheus iawn o’r acronym diweddaraf.  Roedd yn swnio mor fiwrocrataidd.  Ond wedyn, clywais Julie Bromilow o’r Ganolfan Dechnoleg Amgen yn siarad am RCE roedd hi wedi ymweld ag yn Japan,…
Read more