Ymgynghoriad ar ddiwygio system cyfrifoldeb cynhyrchwyr pecynnu’r DU

Canolfan Arbenigedd Rhanbarthol Cymru

Ymateb gan Grŵp Ymchwil ac Arloesi Economi Gylchol (CERIG) i Gymru

Mae Grŵp Ymchwil ac Arloesi Economi Gylchol (CERIG) i Gymru yn croesawu cyfle i wneud sylwadau ar yr Ymgynghoriad ar ddiwygio system cyfrifoldeb cynhyrchwyr pecynnu’r DU (y cyfeirir ati o hyn ymlaen fel ‘Pecynnu EPR’). Mae CERIG yn ystyried bod lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu deunydd pacio yn hanfodol i DU sy’n ceisio bod yn fwy cynaliadwy yn economaidd, yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol.

Isod rydym yn rhoi sylwadau ar yr Ymgynghoriad EPP Pecynnu. Rhennir y rhain yn ddwy adran. Yn gyntaf, cyflwyniad sy’n rhoi trosolwg o CERIG ac yn ail ein prif bwyntiau i’w hystyried wrth ddatblygu Pecynnu EPR fel y mae ar hyn o bryd.

 1. Cyflwyniad

Sefydlwyd CERIG ym mis Mehefin 2018, gyda’r nod o gysylltu arbenigedd a phrofiadau cyflenwol i hwyluso arloesedd ac ymchwil economi gylchol yng Nghymru. Mae hyn i’w gyflawni drwy’r amcanion canlynol:

• Sefydlu fforwm i rannu arfer da a hwyluso cyfnewid gwybodaeth rhwng y byd academaidd, busnes a llunwyr polisi.

• Annog a chefnogi cydweithredu i gynyddu capasiti ymchwil economi gylchol mewn sefydliadau yng Nghymru.

• Ymgysylltu â diwydiant i ddatblygu ymchwil a arweinir gan y diwydiant.

• Darparu tystiolaeth i lywio polisi a rhaglenni’r Llywodraeth.

• Arddangos allbynnau economi gylchol Cymru yn rhyngwladol, gan gefnogi datblygu partneriaethau rhyngwladol.

• Cydweithio ar ddatblygu a hyfforddi cwricwlwm.

• Gweithio gyda’r rhwydwaith Canolfan Arbenigol Ranbarthol Fyd-eang (RCE) (a gydnabyddir gan Brifysgol y Cenhedloedd Unedig) i rannu dysgu ac arfer da ar lefelau rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae aelodaeth CERIG yn cynnwys sefydliadau addysg uwch yng Nghymru a chynrychiolwyr o ddarparwyr cymorth busnes a Llywodraeth Cymru. Datblygwyd y sylwadau a gyflwynwyd yn yr ymateb hwn gan weithgor CERIG a gall aelodau unigol gyflwyno ymatebion ychwanegol i’r ymgynghoriad.

2. Ystyriaethau Allweddol

Rydym yn croesawu ysbryd yr ymgynghoriad ac yn cydnabod y cyfle amserol i lywodraethau’r DU a llywodraethau datganoledig alluogi newidiadau sylweddol i’r ffordd y caiff deunyddiau pecynnu eu cynhyrchu a’u defnyddio fel rhan o ymrwymiad y DU i leihau effaith amgylcheddol, mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd a galluogi defnydd mwy effeithiol o adnoddau.

Yn gyffredinol, rydym yn cefnogi datblygu pecynnu EPR ond credwn fod nifer o feysydd sydd angen eu datblygu ymhellach fel y nodir isod:

 1. Er ein bod yn cydnabod gwerth ailgylchu a dylunio pecynnau i’w hailgylchu, gan gynnwys pecynnu y gellir ei gompostio, rydym yn pryderu nad oes gan y Pecynnu EPR gwmpas ar hyn o bryd o ran gallu mynd i’r afael ag egwyddorion yr hierarchaeth wastraff. Ar y sail hon, nid ydym yn cytuno â’r egwyddorion arfaethedig ar gyfer pecynnu EPR a’i ffocws ar ailgylchu (C6). Ein safbwynt ni yw bod yn rhaid i’r hierarchaeth gwastraff gael ei hymgorffori yn yr egwyddorion, yn unol â Chyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff yr UE[1], er mwyn osgoi clymu i mewn systemau ailgylchu, arferion a seilwaith sydd â’r potensial i atal arloesedd wrth ddefnyddio a dylunio deunyddiau amgen, cynnyrch dylunio, ymchwil a modelau economaidd a systemau cynhyrchu a defnyddio amgen. Rydym yn argymell yn gryf y dylai annog lleihau deunydd pacio a chefnogi gwell dylunio pecynnu, fel dylunio ar gyfer ailddefnyddio a deunyddiau effaith amgylcheddol is eraill, fod yn egwyddor sylfaenol drosfwaol. Rydym hefyd yn cynnig bod mabwysiadu egwyddorion eco-ddylunio, fel cysyniadau cylch oes, yn bwysig wrth benderfynu beth yw ‘gwell dyluniad pecynnu’ mewn unrhyw gyd-destun[2] penodol. Mae’r egwyddor gyffredinol hon yn nodwedd gyffredin a adlewyrchir yn y sylwadau isod.
 2. Rydym yn cefnogi’r angen i fod yn glir ynghylch canlyniadau ar gyfer yr EPR Pecynnu. Fodd bynnag, nid ydym yn argymell y canlyniadau arfaethedig hyd yma (C7) yn seiliedig ar ddiffyg ystyriaeth o’r hierarchaeth wastraff (gweler uchod) a’r diffyg eglurder yn y diffiniadau a gynigir ar hyn o bryd yn y ddogfen ymgynghori. Rydym yn argymell yn gryf y dylid gwneud diffiniadau o dermau allweddol fel “pecynnu”, “diangen”, “anodd eu hailgylchu”, “ailgylchadwyedd” ac ati, yn benodol, yn cael eu defnyddio’n gyson ac yn berthnasol yn gyffredinol i bob cynhyrchydd a defnyddiwr deunydd pecynnu[3].
 3. Rydym yn cefnogi pob math o gynnyrch y gellir eu hystyried i fod yn fath o ddeunydd pacio i’w ymgorffori yn yr EPR. Mae hyn yn cynnwys pecynnu defnydd sengl a werthir fel cynnyrch i’w ddefnyddio yn y cartref. Ar y sail hon, byddem yn cefnogi ystyried deunydd o’r fath yn gyfreithiol fel deunydd pacio (C8) o gofio y gallai pecynnu o’r fath fod yn rhan o ddeunydd pecynnu mewn ffrydiau gwastraff gweddilliol y gellid eu cynllunio a’u rheoli’n well. Byddai’r dull hwn yn cefnogi cydnabod rôl pawb wrth fynd i’r afael â materion gwastraff deunydd pecynnu, gan sicrhau bod y cyhoedd yn rhannu rhan o’r rhwymedigaethau “llygrwr sy’n talu”, ac annog newidiadau mewn penderfyniadau prynu “eco”. Fodd bynnag, byddem yn rhagweld y byddai’r rhwymedigaeth ar gynhyrchwyr y cynhyrchion a roddir ar y farchnad i annog datblygu ac argaeledd deunydd pacio sydd wedi’i ddylunio’n well, fel aml-ddefnydd, deunyddiau effaith amgylcheddol is, ailgylchadwyedd a chynnwys wedi’i ailgylchu.
 4. O ran C10, mae angen cyllid parhaus ar gyfer ymchwil, arloesi a masnacheiddio technoleg, prosesau a mecanweithiau newydd ar gyfer newid cymdeithasol. Bydd hyn yn helpu i ddatblygu dulliau mwy effeithiol i fynd i’r afael â’r hierarchaeth wastraff a monitro effeithiolrwydd gweithredu polisi neu ddeddfwriaeth yn y maes hwn. Rydym yn agored i weld a yw hyn yn cael ei ariannu trwy gostau net llawn fel rhan o’r Pecynnu EPR, neu drwy ddulliau eraill[4].
 5. Mae cynnydd tuag at economi gylchol yn gofyn am ddealltwriaeth drylwyr o lifau deunydd a’u heffeithiau amgylcheddol a chymdeithasol tymor byr a hir[5]. Ar gyfer C10 ac 11, credwn fod diffyg data a thryloywder ar lifau deunyddiau ar lefelau cenedlaethol a rhyngwladol, er mwyn galluogi nodi cyfleoedd ar gyfer gweithredu’r hierarchaeth gwastraff yn effeithiol, e.e. hwyluso symbiosis diwydiannol, dolenni arafu neu ailgylchu dolenni agored deunyddiau amgen yn effeithiol. Er y gallai hyn olygu buddsoddiad mewn rheoli data sy’n mynd y tu hwnt i anghenion yr EPR Pecynnu, mae’n hanfodol bod cyllid ar gyfer casglu a lledaenu’r data hwn a bod system rheoli data yn cael ei adnabod ar gyfer EPR fel ei bod yn hwyluso casglu’r data hwn ar gyfer pob llif deunydd pecynnu. Dylid dylunio’r cynllun EPR er mwyn sicrhau bod busnesau sy’n ymwneud â chadwyni gwerth sy’n rhoi deunydd pacio ar farchnad y DU yn cael eu cymell i gymryd rhan, ac i fabwysiadu canlyniadau strategaethau o’r fath yn eang. Unwaith eto, rydym yn agored i weld a yw hyn yn cael ei ariannu trwy gostau net llawn fel rhan o’r Pecynnu EPR, neu drwy ddulliau eraill.
 6. Rydym yn gwerthfawrogi’n llawn y rhesymeg bresennol dros eithrio pecynnau masnachol a diwydiannol o gwmpas adennill costau net llawn, o gofio ffocws presennol yr EPR arfaethedig ar ailgylchu. Fodd bynnag, credwn yn gryf fod angen mwy o ddeunydd pacio masnachol a diwydiannol mewn perthynas â symud i fyny’r hierarchaeth wastraff, a chasglu data o ansawdd da, oherwydd y cyfeintiau a roddir ar y farchnad[6]. Felly, mewn ymateb i C12, rydym yn credu y dylid gynnwys pecynnau diwydiannol a masnachol gyda’r bwriad o annog gwell dylunio mewn cynhyrchion a phecynnau er mwyn lleihau’r defnydd o ddeunydd ac effaith amgylcheddol yn gyffredinol. Gallai dylunio pecynnau gwell gynnwys: dylunio ar gyfer ailddefnyddiadwy a lleihau / dileu pecynnau yn gyffredinol gan felly leihau’r defnydd o ddeunydd; cynnwys deunydd wedi’i ailgylchu; deunyddiau amgen gydag effaith amgylcheddol is a lleihad mewn defnyddiau unigol fel lapio crebachu. Byddai opsiynau yn gofyn am werthusiad effeithiol o fanteision amgylcheddol cyffredinol newid ar gyfer cylch oes cyflawn y cynhyrchion, gan ystyried polisïau eraill, fel hyrwyddo newidiadau mewn defnyddio tanwydd trafnidiaeth i drydan carbon isel a allai negyddu dadleuon cyfredol yn erbyn cysyniadau megis pecynnu tramwy y gellir ei ailddefnyddio.
 7. Rydym yn gefnogol i weithredu i annog defnydd priodol o gynlluniau DRS ac rydym yn gwerthfawrogi cydatedd cynlluniau o’r fath wrth gefnogi symud tuag at leihau defnydd deunydd pecynnu. Os cyflwynir cynllun DRS ar gyfer cwpanau tafladwy / cynwysyddion diodydd a mathau eraill o gynwysyddion bwyd a diod, mae yna gyfrifoldeb o hyd i ddelio â chynwysyddion o’r fath nad ydynt yn cael eu dal drwy’r llwybr hwn ac yn y pen draw yn llif gwastraff y cartref neu’n sbwriel. O ran C13, byddem yn cefnogi ystyriaethau pellach o ran ble mae’r cyfrifoldeb am ymdrin â chynwysyddion “coll” o’r fath. Rydym o’r farn ei bod yn bwysig bod rhwymedigaeth i ymdrin â chynwysyddion “coll” o’r fath naill ai drwy’r pecynnu EPR neu fel rhan o’r DRS, ond nid y ddau.
 8. Ar Q14, rydym ar y cyfriw yn cefnogi rhestrau cymeradwy. Fodd bynnag, credwn yn gryf bod yn rhaid i restrau cymeradwy adlewyrchu’r strategaeth amgylcheddol orau o safbwynt cylch bywyd cyfan, ac nid strategaethau economaidd, gwreiddio neu bragmatig cyfredol yn unig, i gefnogi’r hierarchaeth wastraff. Er enghraifft, rhaid i unrhyw restrau ystyried effaith amgylcheddol deunyddiau a defnyddiau ailddefnyddio deunyddiau pecynnu ac annog datblygu cynhyrchion lle y dylid dylunio deunydd pacio allan, wedi’i ddylunio i’w ailddefnyddio, neu wedi’i ddylunio i gyfyngu ar effaith amgylcheddol drwy gydol y cylch bywyd materol. Dylid ailymweld â’r rhestr yn rheolaidd i adlewyrchu gwelliannau / arloesedd mewn technoleg, llifau deunydd byd-eang a newidiadau mewn ymddygiad a gofynion cymdeithasol.
 9. Rydym yn gefnogol o’r uchelgais ar gyfer cyllid a gafwyd trwy rwymedigaeth EPR i dalu costau system net llawn rheoli gwastraff pecynnu. Mae dadansoddiad o EPR Pecynnu ar draws Ewrop wedi dangos bod cynlluniau o’r fath yn llwyddo i gynyddu cyfraddau ailgylchu, ond eu bod yn cael effaith gyfyngedig ar fabwysiadu mesurau sy’n mynd i’r afael ag atal neu ailddefnyddio deunyddiau pecynnu[7]. Er ein bod yn ffafrio mabwysiadu dull ffioedd wedi ei fodylu (Q15-17), credwn y dylai hyn fod yn ‘ffi wedi’i eco-modiwleiddio’. Rydym yn argymell y dylai ffioedd o’r fath: 1) fod yn gymesur ag effaith amgylcheddol mathau pecynnu penodol yn ystod cynhyrchu a diwedd oes, gan fod yn gyson â chynlluniau eraill fel taliadau allyriadau, a 2) annog gwell pecynnu i fynd i’r afael â lefelau uwch o’r gwastraff hierarchaeth, e.e. pecynnu y gellir ei ailddefnyddio a lleihau deunydd pacio yn gyffredinol. Ar C16, rydym o’r farn y bydd canlyniadau anfwriadol canolbwyntio ar ffioedd sy’n ymwneud ag ailgylchu yn unig yn cynnwys cyfyngu ar y cyfleoedd ar gyfer pecynnu, cynnyrch a gwasanaeth amgen arloesol ac amgylcheddol sensitif a allai fod â’r potensial i ddileu neu leihau’r angen am ddeunydd pacio yn sylweddol.
 10. Credwn y dylai annog newid ymddygiad drwy’r gadwyn gyflenwi o’r cynhyrchydd i’r defnyddiwr terfynol fod yn rhan o ofynion yr EPR, gan ei fod yn effeithio ar ddealltwriaeth o’r rhwymedigaethau. Rydym yn gefnogol i rwymedigaethau fod yn berthnasol i holl randdeiliaid y gadwyn cyflenwi pecynnau a chynnyrch (C19-23). Mewn perthynas â C20, byddem yn cefnogi gorfodi busnesau bach a micro (gan gynnwys busnesau bwyd symudol) i ryw raddau. Ein dewis o sut y dylid cyflwyno rhwymedigaeth o’r fath yw fersiwn o opsiwn B, lle mae’r prif rwymedigaeth ar ddosbarthwyr (C21). Fodd bynnag, byddem yn awgrymu ystyried rhoi cyfrifoldeb ar fusnesau micro a bach sy’n ymwneud â “deunydd pacio ar y ffordd” i gyfrannu at faterion lleol ynghylch sbwriel a chyfathrebu. Byddem yn argymell y dylid ystyried opsiynau sy’n debyg i’r dull o godi tâl am fagiau siopa, neu ffi sefydlog a ymgorfforir mewn ardrethi busnes sy’n gymesur â maint y gweithredu, fel cyfraniad at agweddau fel sbwriel a chyfathrebu.
 11. Rydym yn falch o weld bod y twf yn arferion y farchnad ar-lein a’i effaith bosibl ar ddefnyddio pecynnau a gwastraff yn cael ei ystyried yn yr EPR gan fod pecynnu o fanwerthu ar-lein yn fater pwysig, o gofio’r twf sylweddol mewn pecynnau parseli yn y blynyddoedd diwethaf[8]. Rydym yn deall bod y rhwymedigaethau arfaethedig sy’n ymwneud â C25, yn gynhyrchion a phecynnau cysylltiedig sy’n tarddu o’r tu allan i’r DU, sy’n cael eu gwerthu i ddefnyddwyr y DU yn drylwyr â marchnad ar-lein wedi’i hwyluso. Rydym yn tybio y bydd cynhyrchion a deunydd pacio gan werthwyr yn y DU eisoes yn cael eu dal drwy’r EPR. Ar y sail hon, rydym yn cytuno y bydd y farchnad ar-lein yn ddarostyngedig i’r egwyddor bod y llygrwr yn talu. Fodd bynnag, mae angen archwilio sefyllfa manwerthwyr ar-lein ymhellach oherwydd y modelau busnes cymhleth ac amrywiol sydd ynghlwm. Er enghraifft, sut yr eir i’r afael â chynnyrch a geir yn uniongyrchol gan sefydliadau sydd y tu allan i’r DU yn unig, nid drwy lwyfan wedi’i hwyluso?
 12. Yn dilyn pwynt g uchod ar gynwysyddion tafladwy, yn ymwneud â C34, byddem yn cefnogi gwneud gofyniad gorfodol, yn hytrach na dibynnu ar drefniant gwirfoddol, ar fusnesau sydd dros drothwy penodol sy’n dosbarthu eitemau bwyd a diod mewn cynwysyddion tafladwy, i fynd yn ôl cynwysyddion o’r fath, beth bynnag fo’r math o ddeunydd, a darparu cyfleusterau i gwsmeriaid ddefnyddio cynwysyddion y gellir eu hailddefnyddio. Fodd bynnag, byddem yn ystyried hefyd ei bod yn briodol i bob busnes waeth beth fo’i faint gael ei orchymyn i ganiatáu i gwsmeriaid ddefnyddio cynwysyddion y gellir eu hailddefnyddio.
 13. Mae gennym bryderon na all fod mecanweithiau digonol o ddilysu neu reoli honiadau o gydymffurfiaeth â chanlyniadau arfaethedig yr EPR, yn enwedig lefelau ailgylchu a gyflawnir, cynnwys wedi’i ailgylchu, gallu ailgylchadwy (gan gynnwys cydnawsedd) a symud i fyny’r hierarchaeth wastraff. Credwn fod angen datblygu safonau priodol ar gyfer: monitro rheoli ansawdd; sefydlu “cae chwarae gwastad”; darparu gwybodaeth gadarn drwy’r gadwyn gyflenwi; creu marchnadoedd ar gyfer pecynnu wedi’i ddylunio’n well a dileu pecynnau, a chefnogi arloesedd mewn dylunio cynnyrch a phecynnau. Dylid asesu effaith amgylcheddol cynhyrchion a’u pecynnau cysylltiedig yn seiliedig ar ymagwedd bywyd cyfan fel rhan o hyn. Er bod hyn yn arfer da ar gyfer yr holl ddeunydd pacio, mae’n arbennig o bwysig wrth ystyried pecynnu bwyd a nwyddau darfodus eraill lle gallai gwastraff sy’n deillio o golli cynnyrch wrthbwyso unrhyw enillion o leihau gwastraff pecynnu. [9]
 14. Rydym yn cydnabod bod gan dargedau ailgylchu rôl wrth annog mwy o ailgylchu a dangos cyfeiriad teithio ar reoli gwastraff. Fodd bynnag, mae canolbwyntio ar dargedau ailgylchu yn unig yn cyfyngu ar y gallu a’r cymhelliant i fynd i’r afael â’r hierarchaeth wastraff, fel ailddefnyddio a lleihau deunydd pacio yn gyffredinol, ac ailystyried dyluniad cynnyrch a phecynnu, mathau o ddeunyddiau, rheolaeth a systemau i leihau effeithiau amgylcheddol cyffredinol. Bydd data cadarn ar lifau deunyddiau yn darparu sail dystiolaeth i lywio ystod ehangach o dargedau a monitro cynnydd. O ran Q48-50, mae Llywodraeth y DU a llywodraethau datganoledig mewn sefyllfa unigryw i ddylanwadu ar symudiad ar y cyd, i gefnogi symudiadau cymdeithasol byd-eang, cenedlaethol a lleol, i fynd i’r afael â defnydd cyffredinol deunyddiau a chynhyrchu gwastraff. Credwn fod cyfle i fod ar flaen y gad o ran newid mawr drwy ymgorffori targedau sy’n mynd i’r afael â mwy na diwedd oes deunyddiau pecynnu. Rydym yn argymell yn gryf bod targedau a mecanweithiau’n cael eu hymgorffori sy’n annog lleihau pecynnu yn gyffredinol a dylunio pecynnau a systemau yn well, gan ystyried dull cylch bywyd. Ar ben hynny, dylai targedau ailgylchu fod yn seiliedig ar ddeunyddiau a ailgylchwyd mewn gwirionedd a llif deunyddiau hysbys, yn hytrach nag ar ddata sy’n gysylltiedig â’r hyn a anfonir i’w ailgylchu o gofio bod amwysedd yn y dulliau casglu data cyfredol[10]. Yn ogystal, dylid cynnwys gwastraff pecynnu trefol, masnachol a diwydiannol o fewn y targedau.

Gobeithiwn fod y sylwadau hyn o werth wrth ddatblygu’r Pecynnu EPR. At hynny, byddai CERIG a’i aelodau unigol yn croesawu unrhyw gyfle i gefnogi datblygiad y Pecynnu EPR ymhellach, yn dilyn yr ymgynghoriad.

Ymateb gan Grŵp Ymchwil ac Arloesi Economi Gylchol (CERIG) i Gymru

Dr Gavin Bunting (Cadeirydd CERIG and Athro Cyswllt, Coleg Peirianeg, Prifysgol Abertawe)

Ann Stevenson (Ymchwilydd PhD economi gylchol, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd)

Dr Katie Beverley (Uwch Swyddog Ymchwil, PDR, Prifysgol Metropolitan Caerdydd)

Dr Nick Hacking (Darlithydd, Ysgol Gynllunio a Daearyddiaeth, Prifysgol Caerdydd)

Susan Jay (Arbenigwraig Technegol Economi Gylchol, WRAP Cymru)

Gary Walpole (Cyfarwyddwr – ION Leadership, Prifysgol Abertawe)

Cefnogwyd gan:

Andrew Hopkins (Rheolwr Strategol Technoleg, Ysgol Beirianeg, Prifysgol Caerdydd)

Dr Rhys Charles (Swyddog Ymchwil, Coleg Peirianeg, Prifysgol Abertawe)

Jay Doyle (Swyddog Ymrwymo Ymchwil a Busnes, Coleg Gwyddoniaeth, Prifysgol Abertawe)


[1]   The EU Waste Framework Directive was amended in 2018 to take into account recent developments in Circular Economy policy: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN.  The amendments acknowledge that ‘..to make the economy truly circular it is necessary to take additional measures on production and consumption by focusing on the whole lifecycle of products in a way that preserves resources and closes the loop

[2] Pauer et al. (Sustainability: 2019, 11 (3), 925) argue in their recent study on food packaging and waste ‘..the transition towards a circular economy is not a goal in itself; it should deliver ecological goals.  Packaging designers should always apply life cycle thinking to verify that e.g. improved recyclability in fact contributes to the overarching goal of reduced environmental impacts’.

[3] For example, it is unclear whether reduction in “unnecessary” packaging is at a product or systems level.  Further, if it is considered “unnecessary” it is not clear why the goal is reduction rather than elimination of such packaging. In addition, the use of terms “unnecessary” and “difficult to recycle” have already become contested terminology within the packaging sector.

[4] Such as the forthcoming ‘Smart, Sustainable Plastic Packaging’ Challenge https://www.gov.uk/government/news/food-scraps-could-be-turned-into-environmentally-friendly-plastic-packaging.

[5] There are currently significant knowledge gaps in this area (see, for example, Korhonen et al. (Circular Economy: The Concept and its Limitations, Ecological Economics: 2018, 143, 37-46)

[6] The National Audit Office expressed particular concern regarding the quality of data within the commercial and industrial sector.  “…waste collectors in the commercial and industrial sector are not required to submit data on the waste they collect. The Department [Defra} told us it recognises this as a key area of uncertainty and that it speaks to stakeholders to improve its understanding of this sector”. https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2018/07/The-packaging-recycling-obligations.pdf

[7] See: 1) (Rubio et al., 2019; Institute for European Environmental Policy, 2017; https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/95369718-a733-473b-aa6b-153c1341f581/EPR%20and%20plastics%20report%20IEEP%209%20Nov%202017%20final.pdf?v=63677462324 and 2) Zero Waste Europe, 2015: https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/edd/2017/12/EPR-web-upload.pdf).

[8]Ofcom data shows that domestic parcel volume increased by 5% in 2014/15, 13% in 2015/16 and 9% in 2016/17 (https://www.ofcom.org.uk/postal-services/information-for-the-postal-industry/monitoring_reports).

[9] A recent study by Pauer et al. (Sustainability: 2019, 11 (3), 925) recommends adopting an extended life cycle approach to identify trade-offs that may be necessary in order to manage competing sustainability objectives, including balancing packaging waste impacts with food loss impacts.  WRAP’s Courtauld Commitment, a voluntary agreement aimed at increasing resource efficiency in the grocery sector, has also worked to balance these twin impacts throughout its development: http://www.wrap.org.uk/content/what-is-courtauld

[10]The Packaging and Packaging Waste Directive allows data to be reported in terms of the output of a sorting plant, provided ‘it is sent to effective recycling or recovery processes without significant losses’. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0852&from=EN It is not made clear what is considered ‘significant’ in this context.  Further, there is a lack of traceability regarding materials sent abroad for recycling or recovery.   Produced by:

 

Gadael Ymateb