Cymunedau Gwydn

Canolfan Arbenigedd Rhanbarthol Cymru

Cymunedau Gwydn

Datganiad gweledigaeth
Creu cyfranogiad cymunedol uniongyrchol a galluogi cyd-gynhyrchu gwybodaeth gyda chymunedau lleol, academyddion a sefydliadau i hwyluso adfywio economaidd, datblygu sgiliau a chynhwysiant cymdeithasol.

Cefnogi Mentrau Cyflogaeth a Hyfforddiant mewn ardaloedd o amddifadedd uchel

Darparu dull amlddisgyblaethol o Adfywio trwy addysgu, hyfforddi, ymchwil ac ymgysylltu â’r gymuned mewn cymunedau trwy Ysgolion Gwyddor Iechyd a Chwaraeon, Rheolaeth, Addysg a Pholisi Cymdeithasol, Celf a Dylunio

Darparu rhwydwaith cydweithredol, adnodd gwybodaeth a sgiliau i wella gallu prifysgolion, sefydliadau cymunedol, busnesau, cyrff anllywodraethol a’r sector cyhoeddus i sicrhau adfywiad economaidd, datblygu sgiliau a chynhwysiant cymdeithasol ledled Cymru.

Darparu fforwm i rannu arfer da a hwyluso cyfnewid gwybodaeth rhwng y byd academaidd, busnes a llunwyr polisi.

Cynyddu capasiti Ymchwil Adfywio dan Arweiniad Cymunedol ym mhrifysgolion Cymru, Sefydliadau Cymunedol a’r Sector Cyhoeddus

Darparu tystiolaeth i lywio Polisi a Rhaglenni’r Llywodraeth.

Datblygu fforwm REGEN ar-lein i hwyluso cyfnewid arfer da, cyfleoedd cyllido, newyddion a digwyddiadau.

Arddangos allbynnau Hwb REGEN yn rhyngwladol, a thrwy hynny gefnogi datblygiad partneriaethau rhyngwladol.

Cydweithio ar ddatblygu a chyflwyno’r cwricwlwm.

Gweithio gyda rhwydwaith y Ganolfan Arbenigedd Ranbarthol Fyd-eang (RCE) i rannu dysgu ac arfer da ar lefelau rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Cyswllt

Dr Lyndon Murphy
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
ljmurphy@cardiffmet.ac.uk